Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Чамагәуаԥҳа: афестиваль "Ирон Фандыр" аиҿкааҩцәа ибзианы ҳрыдркылеит

© SputnikАшәаҳәаратә ансамбль "Гәында" асахьаркыратә напхгаҩы, Аԥсны Жәлар рартистка Роза Чамагәуаԥҳа
Ашәаҳәаратә ансамбль Гәында асахьаркыратә напхгаҩы, Аԥсны Жәлар рартистка Роза Чамагәуаԥҳа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Ашәаҳәаратә ансамбль "Гәында" алахәын Владикавказ имҩаԥысуаз аҩбатәи Жәларбажьаратәи афольклортә фестиваль "Ирон Фандыр".

Ашәаҳәаратә ансамбль "Гәында" асахьаркыратә напхгаҩы, Аԥсны Жәлар рартистка Роза Чамагәуаԥҳа лажәақәа рыла, Владикавказ имҩаԥгаз афольклортә фестиваль аиҿкааҩцәа Аԥснытәи ашәаҳәаҩцәа ибзианы ирыдыркылеит.

Ансамбль "Гәында" анапхгаҩы Роза Чамагуаԥҳа Владикавказ имҩаԥысуаз Жәларбажьаратәи афестиваль алҵшәақәа дырзааҭгылеит

"Афестиваль "Ирон Фандыр" ԥҩыԥсыуан мшаԥымза 18 аҽны, аха аиҿкааҩцәа мшаԥымза 17 аҽны иҳарҳәеит аконцерт мҩаԥаагарц. Сааҭк иназынаԥшуа жәлар рмузыкатә инструментқәа арҳәо, ашәа ацҳәо бжьы цқьала, афонограмма ҳҳы иаҳмырхәаӡакәан аконцерт раҳҭеит Владикавказ афилармониаҟны. Ахәаԥшцәеи аиҿкааҩцәеи ибзиангьы ирыдыркылеит", — ҳәа лҳәеит Чамагәуаԥҳа.

Инарҭбааны ажәабжь шәаԥҳьар ҟалоит абра


Ажәабжьқәа зегьы
0