Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Ҭарба: арахәааӡарҭа азы 200 гектар адгьыл рырҭеит

© Sputnik / Томас ТхайцукАԥсны ақыҭанхамҩа аминистр Даур Ҭарба
Аԥсны ақыҭанхамҩа аминистр Даур Ҭарба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны ақыҭанхамҩа аминистр Даур Ҭарба Sputnik арадиостудиаҿы далацәажәеит ареспубликаҿы арахәааӡара аҟны иҟоу аҭагылазаашьа зеиԥшроу атәы.

 

"Арахәааӡарҭа азы 200 гектар адгьыл рырҭеит Очамчыра араион аҟны, убра ихкааны акомплекс аргылара иаҿуп. Урҭ аплан дукәа рымоуп, ԥшь-нызқь рҟынӡа арахә ааргарц рҭахуп, иара убас азауадқәа дыргыларц рҭахуп. Ахш ахьҭарцәо, ахарҵәы, ашә ахьыҟарҵо. Убри аҩыза акомплекс аргылара ргәы иҭоуп ахарџь рацәаны изҭаххо", — азгәеиҭеит Даур Ҭарба.

 

 

Даур Ҭарба далацәажәеит ареспубликаҿы арахәааӡара аҟны иҟоу аҭагылазаашьа зеиԥшроу атәы

Инарҭбааны ажәабжь шәаԥхьар ҟалоит абра

Ажәабжьқәа зегьы
0