Ашкол иадҳәалоу ажәақәа ииашаны рҩышьа жәдыруама?

© Sputnik / Томас ТхайцукАшкол иадҳәалоу ажәақәа ииашаны рҩышьа жәдыруама?
Ашкол иадҳәалоу ажәақәа ииашаны рҩышьа жәдыруама? - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥснытәи ашколқәа рҟны иахьа, лаҵарамза 26 рзы аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы геит. Ари амш азы ишәыдаагалоит ашколтә ԥсҭазаара иадҳәлоу ажәақәа. Игәашәҭ урҭ рҩышьа ииашаны иахьынӡажәдыруа.
Ажәабжьқәа зегьы
0