Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Логуа: ҳқьабз, ҳаламыс, ҳапату, ҳҵас аазырԥшуа аԥсуа кәашарақәа дҳарбоит

© Sputnik / Томас ТхайцукАԥсныи Аахыҵ Уаԥстәылеи зҽаԥсазтәыз артист, аетнографиатә жәлар рансамбль "Ерцахә" анапхгаҩы Вианор Логуа
Аԥсныи Аахыҵ Уаԥстәылеи зҽаԥсазтәыз артист, аетнографиатә жәлар рансамбль Ерцахә анапхгаҩы Вианор Логуа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсныи Аахыҵ Уаԥстәылеи зҽаԥсазтәыз артист, аетнографиатә жәлар рансамбль "Ерцахә" анапхгаҩы Вианор Логуа дазааҭгылоит лаҵарамза 30 рзы Ражьден Гәымба ихьӡ зху афилармониаҿы имҩаԥысраны иҟоу аихшьаалатә концерт.

"Ҳара ҳқьабз, ҳаламыс, ҳапату, ҳҵас убри аазырԥшуа аԥсуа кәашарақәа дҳарбоит, иара убас иҳамоуп ауаԥсаа рыкәашра, иҟоуп ҳашьцәа ҭырқәтәылаа рыкәашара, уаанӡа иныжьны исыман, избан акәзар амаҭәа аганахь ала хәыҷык апроблемақәа ҳаман, аха иахьа ҿыц ицәырганы, ихарҭәааны ирыдаагалар ҳҭахуп", — ҳәа иҳәеит Логуа.

Вианор Логуа дазааҭгылоит лаҵарамза 30 рзы афилармониаҿы имҩаԥысраны иҟоу аихшьаалатә концерт

Ажәабжьқәа зегьы
0