Лаша Марыхәба: "Амцабз" интернационалтә ансамбльуп

© Лев РыжковАмцабз" хә-шықәса ахыҵра иазкыз аконцерт
Амцабз хә-шықәса ахыҵра иазкыз аконцерт - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Москва еиҿкаау акәашаратә ахәыҷтәы ансамбль "Амцабз" хә-шықәса ахыҵра иазкыз аконцерт шымҩаԥгаз атәы Sputnik акорреспондент ҭелла илзеиҭеиҳәеит агәыԥ аиҿкааҩ Лаша Марыхәба.

АҞӘА, лаҵарамза 30 — Sputnik, Амра Амҷԥҳа. Акәашаратә ахәыҷтәы ансамбль иалоуп еиуеиԥшым амилаҭкәа рхаҭарнакцәа, урҭ зегьы азҿлымҳауп аԥсуа кәашарақәа. Абри атәы иҳәеит ансамбль "Амцабз" анапхгаҩы Лаша Марыхәба.

"Амцабз" аиубилеитә хәылԥазы мҩаԥган Москва "Миузик–холл" ҳәа захьӡу хәышә-ҩык зкуа азал ду аҿы.

"Ахәаԥшыҩцәа рацәаҩын. Арсҟак еизаҳгоит ҳәа ҳаҟамызт. Аҭыԥ аналаҳхуазгьы ҳазхәыцуан. Ара ақәгылара ахеиҿукааша рацәоуп, аха рхыԥхьаӡара дууп атәарҭа ҭыԥқәа. Имаар ҳәа ҳацәшәеит. Убри аҟынтә еиҳа иаҳзыманшәалаз "Миузик–холл" ҳәа иҟоу хәышә-ҩык ахьакуа алаҳхит", — иҳәеит Лаша Марыхәба.

Ԥшьышә-ҩык инарзынаԥшуа ахәаԥшыҩцәа рыбжьара иҟан аԥсуаа реиԥш Москва инхо егьырҭ амилаҭқәа рхаҭарнацәагьы.

Аконцерт аиҿкаара цәыббрамза аахыижьтеи иаҿын. Марыхәба иажәақәа рыла аиҿкаараҿы адгылара ирҭеит Москва иҟоу адиаспора ахаҭарнакцәа.  

"Аконцерт аҿы ақәгыларазы ааԥхьара раҳҭеит Москва иҟоу адыгатә ансамбль, ауаԥсаа рхәыҷтәы коллектив ыҟоуп, урҭгьы ааԥхьара раҳҭеит. Аԥсуа шәаҳәаҩцәа Рамина Зааде, Саида Агрԥҳа, Рамина Киутԥҳа ықәгылеит. Аконцерт  ҩ-ҟәшак рыла еихшан, ахәыҷқәа мааԥсартә еиԥш", — ҳәа азгәеиҭеит ансамбль анапхгаҩы.

Лаша Марыхәба Sputnik Аԥсны иеиҭаз арадиоинтервиу шәазыӡырҩыр ҟалоит абра

Хәы-шықәса рыҩныҵҟа 70-ҩык инарзынаԥшуа ахәыҷқәа кәашон ансамбль "Амцабз" аҿы. Лаша Марыхәба иҳәеит милаҭла еилых ҟамҵакәа, аҟазара злоу ахәыҷқәа ансамбль ахь ишидикыло.

Ажәабжьқәа зегьы
0