Басариа: Урыстәылеи ҳареи ҳтауареикәыршара ацҵара ҳхықәкуп

© Фото : предоставлено "Черноморэнерго"АУН "Амшынеиқәафымцамч" адиректор хада Аслан Басариа
АУН Амшынеиқәафымцамч адиректор хада Аслан Басариа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
АУН "Амшынеиқәафымцамч" адиректор хада Аслан Басариа Sputnik иазеиҭеиҳәеит Аԥсны иҟоу Урыстәылатәи Афедерациа ахәаахәҭратә хаҭарнак Владимир Некрасови иареи реиԥылара атәы. Аиԥылара мҩаԥысит ԥхынгәы 5 2017 шықәса рзы.

АҞӘА, ԥхынгәы 6 – Sputnik. АУН "Амшынеиқәафымцамч" иапартниор хадацәаны иҟоу урыстәылатәи анаплакыҩцәа роуп, ҳәа иҳәеит аиԥылара ашьҭахь Sputnik аинтервиу азҭаз Аслан Басариа.

"Ҳара иаҳхықәкы хаданы иҟоу Урыстәылеи ҳареи ҳтауареикәыршара аизырҳареи аҿиареи роуп. Абри аус аинтерес рымоуп урыстәылатәи аган еиԥш аԥснытәи агангьы", — иҳәоит Басариа.

Некрасови иареи реиԥылара далацәажо Басариа иазгәеиҭеит аилак азы аҵакы аманы ишыҟоу аҩ-тәылак рыбжьара аусеицура ахырхарҭақәа ахьалкаахаз. Иара иажәақәа рыла Урыстәылеи Аԥсныи рыбжьара аинырра мҩаԥысуеит Аинвестициатә программа аҳәаақәа ирҭагӡаны мацара акәымкәа.

"Аилак аусуразы Аԥсны аҵакырахь иҭаргало атауарқәеи аалыҵқәеи реиҳарак Урыстәылоуп иахьыҭрыжьуа", — иҳәеит Басариа.

Аслан Басариа иара убасгьы иҳәеит Аинвестициатә программа ацхыраарала шакәу ишалыршо 2026 шықәса рҟынӡа ареспублика аенергетика аҿиара апрограмма ашьақәыргылара.

Ареспубликатә Унитартә Наплакы "Амшынеиқәафымцамч" адиректор хада Аслан Басариеи Аԥсны иҟоу Урыстәылатәи Афедерациа ахәаахәҭратә хаҭарнак Владимир Некрасови реиԥылара мҩаԥысит ԥхынгәы 5 2017 шықәса рзы.

Ажәабжьқәа зегьы
0