Пицунда аҳаирплан маҷ каҳаит

© Тимур Кове Аҳаирплан маҷ каҳаит Пицунда
Аҳаирплан маҷ каҳаит Пицунда - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Аԥшьаша, ԥхынгәы 27 асааҭ 17.22 рзы Пицунда аҳаирплан маҷ каҳаит.

АҞӘА, ԥхынгәы 28– Sputnik, Роберт Џьопуа. Аԥшьаша, ԥхынгәы 27 асааҭ 17.22 рзы Пицунда аҳаирплан маҷ каҳаит. Абри аан хҩык ауааԥсыра ҭахеит ҳәа ҳзааицҳаит Аԥсны Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрра апресс-маҵзура аиҳабы Мизан Ломиа.

"Аҳаирплан маҷ каҳаит. Хҩык ҭахеит. Ахҭыс шыҟалаз аилкаара ҳаҿуп", — иҳәеит иара.

Ломиа ишиҳәаз ала иҭахаз рхаҭара ашьақәыргылара иаҿуп. Аҭыԥахь инеихьеит аминистрра аусзуҩцәа.

Аԥсыҭбарақәа шыҟоу шьақәдырӷәӷәеит араионтә милициаҟынгьы.

"Аматериал аизгара ҳаҿуп. Еиҳа инарҭбаау аинформациа азҳархиоит. Иҭахаз рхаҭара шьақәҳаргылоит", — иҳәеит Гәдоуҭа араион аҩныҵҟатәи аусқәа русбарҭа аиҳабы Асҭамыр Ҳагәышь.

Уаанӡа, ԥхынгәы 7 рзгьы иҟалахьан асеиԥш ахҭыс. Усҟан аҳаирплан маҷ артәараан апилот аԥсҟы измырманшәалеит, аҳаирплан агәы иқәҳәазаны итәеит. Уи иахҟьаны хҩык ауаа, апилоти ҩыџьа апассаџьырцәеи, Гагратәи ацентртә раионтә хәышәтәырҭахь инаргеит. Ааха роуит ҩыџьа Москватәи атуристцәа, ани аԥеи.

Ацхыраара ласы Гагратәи араионтә хәышәтәырҭахь инанагаз актәи ацхыраара рыҭан. Урҭ атуристцәа Шәачаҟа ареаномобиль ала иргеит.

Ажәабжьқәа зегьы
0