Агәабзиарахьчара аминистрра: аџьаԥҳанышьҭаҵарҭа аԥжәараан ааха роуит 64-ҩык

© Fotolia / Sudok1Аџьаԥҳанышьҭаҵарҭа аԥжәараан ааха роуит 64-ҩык
Аџьаԥҳанышьҭаҵарҭа аԥжәараан ааха роуит 64-ҩык - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Атәыла Агәабзиарахьчара аминистр апресс-конференциа мҩаԥигеит

АҞӘА, нанҳәа 3– Sputnik, Сариа Кәарацхьелиаԥҳа. Нанҳәа 3 асааҭ 9 рзы ареспубликатә хәышәтәырҭақәа рахь инаган 64-ҩык ауаа. Абри атәы иҳәеит аминистр Ҭамаз Ҵахнакьиа Ареспубликатә хәышәтәырҭаҿ имҩаԥигаз апресс-конференциаҟны.

"Аахақәа зауз рҟынтәи ареспубликатә хәышәтәырҭахь иаагоуп 17-ҩык, 8-ҩык ахәышәтәра иахысуеит, егьырҭ раԥхьатәи ацхыраара анрырҭа ашьҭахь рыҩныҟақәа иоушьҭуп", — иҳәеит Ҵахнакьиа.

Гәдоуҭатәи ахәышәтәырҭахь инагоуп 44-ҩык, Гагратәи ахәышәтәырҭахь 3-ҩык, Афон ҿыцтәи ахәышәтәырҭахь ҩыџьа.

Аахақәа зауз рҟынтәи хҩык хәыҷқәоуп, урҭ рҭагылазаашьа уацәшәартә иҟам.

Нанҳәа 3 ашьыжь, Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрра аусзуҩцәа иҭахаз атуристцәа ҩыџьа рыԥсыбаҩқәа рбеит.

Атәылахьчара аминистрра иатәу ашьҭаҵарҭақәа рҟны нанҳәа 2 асааҭ 16:30 рзы аԥжәарақәа ҟалеит.

Ажәабжьқәа зегьы
0