Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Даур Ӡиӡариа: ааха зауз ауаа рсиақәа ашьақәыргылара иаҿуп Гәдоуҭа

© Sputnik / Томас ТхайцукSputnik Аԥсны арадиостудиа
Sputnik Аԥсны арадиостудиа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Атәылахьчара аминистрра иатәу ашьҭаҵарҭақәа рҟны нанҳәа 2 асааҭ 16:30 рзы аԥжәарақәа ҟалеит. Ааха зауз аҭыԥантәи ауааԥсыреи аԥсшьаҩцәеи Гәдоуҭа араион ахадара ацхыраара рырҭоит, абри атәы иҳәеит Sputnik Гәдоуҭа араион ахада ихаҭыԥуаҩ Даур Ӡиӡариа.
Даур Ӡиӡариа аԥжәараан ааха зауз ауааԥсыра рыцхыраара иазкны

"Приморское ақыҭан Атәылахьчара аминистрра иатәу ашьҭаҵарҭақәа аԥжәараан ааха зауз рсиақәа ашьақәыргылара иаҿуп. Ари аус азы ҩ-гәыԥк аус руеит. Аԥсшьаҩцәа еилыркаауеит ари машәырла ишыҟалаз, аӡәык-ҩыџьак хынҳәны имцазар, егьырҭ зегьы ара иҟоуп", —  иҳәеит Ӡиӡариа.


Ажәабжьқәа зегьы
0