Приморское ақыҭан аԥжәарақәа ҟалеит

© Фото : Рустам ЧочуаПриморское ақыҭан аԥжәарақәа ҟалеит
Приморское ақыҭан аԥжәарақәа ҟалеит - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Гәдоуҭа араион Приморское ақыҭан аԥжәарақәа ҟалеит. Ақыҭа Ахада Анзор Сақаниа адырра ҟаиҵеит иҟалаз шыҟалаз аҭҵаара иаҿуп ҳәа.

АҞӘА, нанҳәа 3 — Sputnik, Рада Ажьиԥҳа. Аԥсны Атәылахьчара аминистрра иатәыз аџьаԥҳаны зыҩназ ашьҭаҵарҭақәа еилкаам амзыз ала иԥжәеит, ҳәаSputnik иазааицҳаит ақыҭа Ахада Анзор Сақаниа.

"Ашьҭаҵарҭақәа рҟны амцакра ҟалеит. Иҟалаз зыхҟьаз аилкаара иаҿуп. Макьанагьы аԥжәарабыжьқәа гоит", — иҳәеит Сақаниа.

Аԥхьатәи аԥжәара ҟалеит асааҭ 16:30 мск. рзы.

Sputnik акорреспондент Бадри Есиава ишааицҳауа ала аԥжәарақәа рышьҭахь амҩаҟны амашьынақәа рныҟәара уадаҩхеит.

"Ақыҭаҟынтәи амашьынақәа рацәаны иалҵуеит. Ауаа иҟалаз рыздыруам", — иҳәоит ажурналист.

Иара иажәақәа рыла аԥжәарақәа рыбжьы шуаҳац иуаҳауеит.

"Атәылахьчара аминистрра иатәу ашьҭаҵарҭа анхарҭақәа инарыцәхыкны игылоуп. Ԥсыҭбара ыҟам. Ирацәаҩуп ихәу, аԥҽыхақәа заахаз. Аҭыԥ аҟны Атәылахьчара аминистрреи Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрреи русзуҩцәа аусурақәа ирҿуп" ҳәа ааицҳауеит Атәылахьчара аминистрра апресс-маӡаныҟәгаҩ Роланд Џьоџьуа.

Ахҭыс ахьыҟалаз днеиит атәыла Аԥыза-министр Беслан Барцыц.

Ажәабжьқәа зегьы
0