Урыстәылатәи аруаа аопергәыԥ аԥырҵеит ацхырааразы

© Фото : Бадри ЕсиаваУрыстәылатәи аруаа аопергәыԥ аԥырҵеит ацхырааразы
Урыстәылатәи аруаа аопергәыԥ аԥырҵеит ацхырааразы - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Атәылахьчара аминистрра иатәу ашьҭаҵарҭақәа рҟны нанҳәа 2 асааҭ 16:30 мск рзы аԥжәарақәа ҟалеит.

АҞӘА, нанҳәа 3 — Sputnik. Атәылахьчара аминистрра иатәу ашьҭаҵарҭақәа рҟны нанҳәа 2 асааҭ 16:30 мск рзы аԥжәарақәа ҟалеит. Иҟалаз арыцҳара ахҟьа-ԥҟьақәа раԥыхразы Урыстәыла Аладатәи арратә округ анапхгара аӡбрала иаԥҵоуп 150-ҩык злахәу аоперативтә гәыԥ. Абри атәы аанацҳауеит Урыстәыла Аладатәи арратә округ апресс-маҵзура.

Иара аилазаараҿы иҟоуп арратә база анџьныртә рота, амедицинатә взвод, амцарцәаратә гәыԥ иара убас аҭагылазаашьа ҷыдақәа рыхҟьа-ԥҟьақәа раԥыхразы аотриад ҷыда.

"Урыстәыла Аладатәи арратә округ аиҳабы, аинрал-полковник Александр Дворников адҵа ҟаиҵеит аоперативтә гәыԥ аҭагылазаашьа аҭышәныртәалара ахы аланархәырц, ааха зауз амедицинатә цхыраара рырҭарц" ҳәа арбоуп адырраҭараҟны.

Иара убасгьы араион акәша-мыкәша аҭагылазаашьа аилкааразы ахархәара рыҭоуп пилотдатәи аԥрыгақәа. Ахҭыс ахьыҟалаз ааха зауз ауаа рыцхырааразы аус руеит арратә округ аԥсихологцәа.

Нанҳәа 3 ашьыжь, Аҭагылазаашьа ҷыдақәа рминистрра аусзуҩцәа иҭахаз атуристцәа рыԥсыбаҩқәа рбеит. Ааха зауз ахәышәтәырҭақәа рахь инагоуп. Урҭ рыԥсҭазаара ашәарҭа иҭагылам.

Атәылахьчара аминистрра иатәу ашьҭаҵарҭақәа рҟны нанҳәа 2 асааҭ 16:30 рзы аԥжәарақәа ҟалеит.

Ажәабжьқәа зегьы
0