Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Абыхәба: Аԥсны зныкгьы имаац Ҟазахсҭантәи акоманда алахәхоит

© Sputnik / Томас ТхайцукКарате азы афедерациа ахада, Жәлар Реизара адепутат Ахра Абыхәба
Карате азы афедерациа ахада, Жәлар Реизара адепутат Ахра Абыхәба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Карате азы афедерациа ахада, Жәлар Реизара адепутат Ахра Абыхәба дазааҭгылеит нанҳәа 12-13 рзы имҩаԥысраны иҟоу зымҽхак ҭбаау аҽазыҟаҵарақәа, иара убас нанҳәа 13 рзы имҩаԥысуа жәларбжьаратәи атурнир карате-до азы.
Ахра Абыхәба жәларбжьаратәи атурнир карате-до иазкны

"Аԥсны Афырхаҵа Владимир Анцупов раԥхьатәи сазыҟаҵаҩ иоуп, убри ихьӡалоуп нанҳәа 13 рзы атурнир шымҩаԥаҳгогьы. Урыстәылатәи акомандақәа реиԥш атурнир иалахәхоит Аԥсны зныкгьы имаац Ҟазахсҭантәи акоманда", — иҳәеит Абыхәба.

Ажәабжьқәа зегьы
0