Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Ашәарыцацәа: ашәарыцара асезон аартра ныҳәоуп ҳара ҳзы

© Sputnik / Томас Тхайцукашәарыцацәа Ерсҭоу Квираиеи, Шамил Бигәааи
ашәарыцацәа Ерсҭоу Квираиеи, Шамил Бигәааи - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аԥсны аҵакырадгьыл иахьаҵанакуа нанҳәа 19 2017 шықәса инаркны ашәарыцаратә сезон аартуп. Sputnik арадиостудиаҟны ашәарыцацәа Ерсҭоу Квираиеи, Шамил Бигәааи иазааҭгылеит Аԥсны ашәарыцацәа ирдырыц ирыхәҭоу.
Ашәарыцацәа ашәарыцаратә сезон иазкны

"Аԥсабара ахьчаҩцәа рыԥҟарақәа  уақәныҟәозар — ашәарыцара аԥсабара ԥырхага анаҭаӡом. Аӡәы ҽнактәи ишәырацыратә мшы 20 ача еиҳаны ашьра азин имаӡам. Ашәарыцара асезон аартра аныҳәа иаҩызоуп, ианааҳартуа аҽны ашәарыцара пату ззақәу зегьы рзы аишәа ҳархиоит, ҳаидтәалоит", — рҳәеит Ерсҭоу  Квираиеи, Шамил Бигәааи. 

Ажәабжьқәа зегьы
0