Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Аб Никита: нанҳәа аҽны ақьырсианцәа ауахәамахь инеироуп

© Sputnik / Томас Тхайцукаԥшьаҩы, аериеи Аб Никита
аԥшьаҩы, аериеи Аб Никита - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Нанҳәа аныҳәа амҩаԥгараан хадара зуа аритуалтә кәама-ҵамақәа Sputnik арадиостудиаҟны дазааҭгылеит аԥшьаҩы, аериеи Аб Никита.
Аб Никита нанҳәа аныҳәа иазкны

"Нанҳәа лылацәа еиқәыԥсара, лыдунеи аԥсахра амш аҽны ауахәамаҿы ацәа цқьа иалху ацәашьқәа рбылуеит инеиуа ауаа. Ҳара ҳамацара ҳәа адәы ҳақәзар ҟалаӡом, ҳабзиабарала, ҳацхыраарыла ҳаҟазар ауп, убас ҳаԥсуазар ауп. Нанҳәа аныҳәа аҵак ду ҳзаҵоуп, ари аҽны ауахәамаҿы инеироуп ақьырсианцәа", — иҳәеит Аб Никита.

Ажәабжьқәа зегьы
0