Жьҭаара 2 Аԥсны ԥсшьарамшны ирылаҳәоуп

© Sputnik / Томас ТхайцукКалендарь
Календарь - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аиааира амш цәыббра ҩажәи жәаба 2017 шықәса рзы асабша иақәшәоит.

Аҟәа, цәыббра 22 – Sputnik, Сариа Кәарацхьелиаԥҳа. Аиааира амш цәыббра 30 асабша иахьақәшәаз аҟынтә, ҳтәыла Аминистрцәа Реилазаара ақәҵарала, ашәахьа, жьҭаара ҩба, Аԥсны ԥсшьарамшны ирылаҳәоуп.

Цәыббра 30, 1993 шықәса рзы, Аԥсны ақырҭтә мпыҵахалаҩцәа рҟынтә ахы иақәиҭтәын. Аибашьра агәалашәара аҳаҭыраз, Аҟәа, Амҳаџьырра рыԥшаҳәаҿы имҩаԥысуеит архәҭақәа рпарад, аныҳәатә афымцаеишьылқәа.

Август 14, 1992 шықәса рзы, Қырҭтәыла архәҭақәа, аихамҩа ахьчара ҿыҵгас иҟаҵаны, Аԥсны иақәлеит.

Жәаха мзы ицон Аԥсны Жәлар рџьынџьтәылатә еибашьра, инҵәеит — цәыббра 30 1993 шықәса рзы, Аԥсны аиааирала.

Ажәабжьқәа зегьы
0