Лас-Вегас аҭыԥ змаз ахысрақәа ирыхҟьаны аԥсыҭбарақәа ҟалеит

Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Лас-Вегас аҭыԥ змаз ахысрақәа ирыхҟьаны аԥсыҭбарақәа ҟалеит: иҭахеит ҩыџьа, ихәуп 24-ҩык

АҞӘА, жьҭаара 3 — Sputnik. Америкатәи ақалақь Лас-Вегас аказино Mandalay Bay аҟны аҭыԥ змаз ахысрақәа ирыхҟьаны иҭахеит ҩыџьа, ихәуп 24-ҩык. Абри атәы аанацҳаит РИА Новости.

Дхысуан ҳәа агәаанагара ззыҟаз руаӡәк дшьуп, егьырҭ бналеит ҳәа адырра ҟарҵоит ақалақь аполициа, Twitter аҟны.

"Ихысуаз руаӡәк дшьуп, егьырҭ бналеит. Аусҭҵаарақәа ирҿуп", — ҳәа арбоуп адырраҭараҿы.

Уаанӡа агазеҭ Hollywood Reporter аҳәамҭа ҟанаҵеит Америкатәи ақалақь Лас-Вегас аказино Mandalay Bay аҟны аҭыԥ змаз ахысрақәа ирыхҟьаны аԥсыҭбарақәа ҟалеит: иҭахеит ҩыџьа, ихәуп 24-ҩык ҳәа. Ихысуаз асасааирҭатә комплекс Mandalay Bay Hotel абарҵа аҟынтә ааигәа имҩаԥысуаз акантри-музыка аҭааҩцәа дрылахысуан.

Ажәабжьқәа зегьы
0