Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Камилла Кәыҵниаԥҳа: Аԥсны анҭыҵ аԥсуа сыӡбал зҭаху рацәаҩуп

© Фото : facebookКамилла Квициния
Камилла Квициния - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
XIX Жәларбжьаратәи агроааглыхратә цәыргақәҵа "Золотая осень-2017" аҟны аԥсуа асыӡбалқәа (аиаҵәеи аҟаԥшьи) ахьтәы медалқәа ҩба ранашьоуп, абри атәы лҳәеит "Асызбал" анаплакы аиҳабы Камилла Кәыҵниаԥҳа.

 

Камилла Кәыҵниаԥҳа аԥсуа сыӡбалқәа ахьтәы медалқәа ранашьахара иазкны
"Асыӡбал аҟаҵара салагеит акыр шықәса раԥхьа. Шықәсык жәа-тоннак рҟынӡа асыӡбал чаԥаны ихызҩоит, аха уигьы маҷуп. Аԥсны ахы аҵыхәа, анҭыҵ асыӡбал зҭаху рацәоуп", —  лҳәеит Кәыҵниаԥҳа.

Шәазыӡыҩрла Sputnik Аԥсны арадио ишиашоу ицо аефир, асааҭ 18:00 рзы.

Ажәабжьқәа зегьы
0