Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Чамагәуа афонд "Азҳара" аусура иазкны: еиԥҟьарада ацхыраара ҟанаҵоит

© Sputnik / Томас ТхайцукЛеонид Чамагуа
Леонид Чамагуа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Иахьазы афонд ахь ашәҟәқәа алырҵахьеит 285 ҭаацәара, урҭ рахьынтә 244 ацхыраара роухьеит.

"Хра злоу ахҭысқәа": Леонид Чамагәуа афонд "Азҳара" аихшьаалақәа ирызкны
"Аханатә ҳара иаҳҭахын 100 нызқь мааҭ рыдагьы, ахәыҷы данииуа шықәсык аҩнуҵҟа есымза ацхыраара иоуларц, аха уи залмыршахеит. Макьаназы фымз рыҩнуҵҟа ауп аԥара шроуа",  — иҳәеит Леонид Чамагәуа  

Шәазыӡыҩрла Sputnik Аԥсны арадио ишиашоу ицо аефир, асааҭ 18:00 рзы.


Ажәабжьқәа зегьы
0