Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Џьынџьалԥҳа: "Аразра аурокқәа" ахәыҷкәа ақьиара рылааӡара ауп изызку

© Sputnik / Томас ТхайцукМактина Джинджолия
Мактина Джинджолия - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
"Аразра аурокқәа" аԥара аизгара акәым хықәкыс ирымоу, уи ала ахәыҷкәа аҟазшьа бзиақәа ралаҳааӡароуп, лҳәеит Sputnik арадиостудиаҟны Агәыҳалалратә фонд "Ашана" анапхгаҩы Мактина Џьынџьалԥҳа.

"Ҳазлацәажәаша ҳамоуп": агәыҳалалратә фонд "Ашана" анапхгаҩы Мактина Џьынџьалԥҳа ҳтәылаҿы "Аразра амш" шымҩаԥысыз иазкны
"Раԥхьаӡа акәны "Аразра амш" аҽны, 10-тәи ашкол аҵаҩцәа абыргцәа рыҩны иаҭааит аҳамҭақәа рыманы. Уи акыр ргәы шьҭнахит", — лҳәеит Мактина Џьынџьалԥҳа.

Шәазыӡырҩла Sputnik Аԥсны арадио ишиашоу ицо аефир, асааҭ 18:00 рзы.

Ажәабжьқәа зегьы
0