Ерика Кәарҷиаҧҳа Жәларбжьаратәи атурнир аҿы актәи аҭыҧқәа аанылкылеит

© Фото : ГКМСЭрика Кварчия заняла первое место по настольному теннису
Эрика Кварчия заняла первое место по настольному теннису - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Самаратәи аобласт агубернатор иаҧхьахәқәа ргаразы Жәларбжьаратәи атурнир амҩаҧгараан Ерика Кәарҷиаԥҳа Самара ақалақь акоманда аилазаараҿы дықәгылеит.

АҞӘА, абҵара, 16 – Sputnik, Амра Амҷԥҳа. Самара ақалақь аҿы Жәларбжьаратәи атурнир амҩаҧгара еиҿкаан абҵара 8 инаркны абҵара 12 рҟынӡа. Ерика Кәарҷиаԥҳа атурнир хаҭала-командалатәи азшьаҿы актәи аҭыҧқәа аанылкылеит. Абри атәы ҳкорреспондент илзаалыцҳаит аспортсменка лхаҭа.

Атурнир Ҟазахсҭан, Молдавиа, Урыстәыла, Белоруссиа, Азербаиџьан рҟынтәи 100-ҩык инарзынаҧшуа аспортсменцәа рхы аладырхәит.

"Аиааира агара акыр иуадаҩын. Афинал аҟны исындаҭлоз аӡӷаб еснагь аԥыжәара сцәылгон, уажәы сара саиааит. Сара сзы аиндаҭлара акыр аҵакы аманы иҟан", — лҳәеит Ерика.

Ерика Кәарҷиаԥҳа Самара ақалақь акоманда аилазаараҿы дықәгылеит.

Ерика Кәарҷиаԥҳа астолтә ԥқьаҭымпыл азы актәи аҭыԥ аанылкылеит - Sputnik Аҧсны
Ерика Кәарҷиаԥҳа астолтә ԥқьаҭымпыл азы актәи аҭыԥ аанылкылеит

Лара еиҭалҳәеит ҩы-шықәса раԥхьа Аҟәа даны дшыҟаз акоманда азыҟаҵаҩ. Уи Ерика лыхәмаршьа игәаԥхеит, Самараҟа днеиԥхьеит.

"Ҩы-шықәса ҵуеит ара сыҟоижьҭеи. Аԥхьаҵәҟьа исцәыуадаҩын. Мышкы аҩныҵҟа ҩынтә аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥысуан. Уажәшьҭа сашьцылеит, исзымариоуп", — лҳәеит лара.

Лассы Ерика далахәхараны дыҟоуп Москва Ахраҿазы аиндаҭлара. Аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥылгоит.

Аспортсменка раҧхьатәи лазыҟаҵаҩ ишазгәеиҭаз ала, иахьатәи амш азы Ерика Аҧсны астолтә ҧкьаҭмпыл аганахьала зегьы реиҳа згәыҕрақәа здырҳәало лоуп.

Ажәабжьқәа зегьы
0