Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Гогәуаԥҳа "Абзиара ҟаҵа…" акциа иазкны: "Ашана" адгылара аҳҭоит

© Sputnik / Томас ТхайцукРадио студия Sputnik Абхазия
Радио студия Sputnik Абхазия - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Очамчыра ақалақь аҩбатәи абжьаратә школ аҿы имҩаԥысуеит агәыҳалалратә акциа "Абзиара ҟаҵа, уи уахь ихынҳәуеит". Акциа ззырхо атәы Sputnik ҭелла иазеиҭалҳәеит ашкол аҵаратә ҟәша ахада Ека Гогәуаԥҳа.
"Ҳазлацәажәаша ҳамоуп": Ека Гогәуаԥҳа агәыҳалалратә акциа иазкны

"Ҩышықәса ҵуеит ари акциа мҩаԥаҳгоижьҭеи, ахәыҷқәа даара гәахәарыла ирыдыркылоит. Иҟаҳҵо зегьы ззырхо агәыҳалалратә фонд «Ашана» ацхырааразы ауп", — лҳәеит Гогәуаԥҳа.
Шәазыӡырҩла Sputnik Аԥсны арадио ишиашоу ицо аефир, асааҭ 18:00 рзы.

Ажәабжьқәа зегьы
0