Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Габлиа: аҳҭнықалақь аԥсаӡ хада маҭәа ҿыцла еилаҳәахоит

© Sputnik / Томас ТхайцукРуслан Габлия
Руслан Габлия - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Аҳҭнықалақь ауааԥсыреи асасцәеи Ашықәс ҿыцызтәи аныҳәа аҽны рыбла хызкша рацәахоит, иҳәеит арадио Sputnik Аԥсны астудиаҟны аҳҭнықалақь асахьаҭыхыҩ хада Руслан Габлиа.
"Ҳазлацәажәаша ҳамоуп": Руслан Габлиа аҳҭнықалақь ахадара аныҳәа рыҽшазыҟарҵо иазкны

"Аԥсаӡ хада азааигәара, ԥхынҷкәын 25 инаркны, ирацәахоит аныҳәатә усмҩаԥгатәқәа, ауаа рнапала иҟарҵаз аусумҭақәа, рнапкымҭақәа, ахьырҭиша аҭыԥқәа ргылахоит. Иҟаҳҵо зегьы, ауаа ирхамышҭуа иҟаларц ҳҭахуп", — иҳәеит Габлиа.
Шәазыӡырҩла Sputnik Аԥсны арадио ишиашоу ицо аефир, асааҭ 18:00 рзы.

Ажәабжьқәа зегьы
0