Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Џьопуа: ацхыраара лас ҿыцқәа маругала еиқәыршәахоит иааиуа ашықәсаз

© Sputnik / Зафас Гамгия Аслан Джопуа
Аслан Джопуа - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
"Ацхыраара лас" амашьына ҿыцқәа иаҳа зыҩаӡара ҳараку рахь иаҵанакуеит, дара амедицинатә маругақәа рықәыргылараҿы иманшәалоуп иҳәеит арадио Sputnik Аԥсны амҩаԥгаҩ Алхас Манаргиа ҭелла дзыҿцәажәоз Ареспубликатә цхыраара ласы астанциа аҳақьым хада Аслан Џьопуа.
"Ҳазлацәажәаша ҳамоуп": Аслан Џьопуа "ацхыраара лас" амашьынақәа ҿыцқәа ирызкны

"Иҳауз амашьынақәа макьана маругала еиқәыршәам, урҭ хазы иааиуа ашықәсаз Аԥсны агәабзеирахьчара аминистррала иҳауран иҟоуп.  Усҟан арҭ амашьынақәа ирыбзоураны ауааԥсыра ацыраара зҭаху,  иаҳа ирласны ироуа иҟалоит", — иҳәеит Џьопуа.

Ажәабжь инарҭбаан шәаԥхьар ҟалоит абра>>

Шәазыӡырҩла Sputnik Аԥсны арадио ишиашоу ицо аефир, асааҭ 18:00 рзы.

Ажәабжьқәа зегьы
0