Игор Адлеиба даиааит ареитингтә қәгылара "Аринг афырхаҵа"

© Sputnik Пресс-конференция
Пресс-конференция - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Игор Адлеиба, урыстәылатәи аспортсмен Олега Иаценко дииааит ареитингтә қәгылара "Аринг афырхаҵа" аҟны.

АҞӘА, ԥхынҷкәын 12– Sputnik, Сариа Кәарацхьелиаԥҳа. Игор Адлеиба, урыстәылатәи аспортсмен Олега Иаценко дииааит ареитингтә қәгылара "Аринг афырхаҵа" аҟны. Уи сшазхәыцуаз аасҭа еиҳа имариахеит иҳәеит Sputnik аҟны имҩаԥысуаз апресс-конференциаҿы Игор Адлеиба ихаҭа.

Роман Качарава - Sputnik Аҧсны
Каҷараа: абоксиор Игор Адлеиба аиндаҭлара дазыхиоуп

"Олег Иаценкои сареиҳфиналтә қәгылараан сара сгәы иаанагон аиааира агара сцәыуадаҩхоит ҳәа, избанзар иара сара саасҭа аԥышәа имоуп, акыргьы дсеиҳабуп, ҳәарада дагьыӷәӷәоуп азы. Ақәгылара аан сара абсеиԥш атактика мҩаԥызгар сҭахын: актәи ах-раундк дырааԥсаны, нас ажәылара мҩаԥызгарц. Аха сара исылшеит актәи араунд аан Олег Иаценко ииааира", — иҳәеит аспортсмен.

Иара игәаанагарала аиааира илшеит, избанзар ааԥсарак ҟамҵакәа аҽазыҟаҵарақәа мҩаԥигон.

"Ҳақәгылара аламҭалаз, ҩымз инарзынаԥшуа Пиатигорск ҳҽазыҟаҳҵон. Уаҟа аҽазыҟаҵарҭатә лагер ҳаман. Сара сеиԥш уа рҽазыҟарҵон IPF, WPO, WPC рверсиала адунеи ачемпионцәа хҩык", — иҳәеит Игор.

Аиааира шигазгьы Игор игәы инархьуеит абарҭ аамҭақәа рзы ииҵаз атехника аӡыргара ахьилымшаз.

Игорь Адлейба - Sputnik Аҧсны
Арадио
Абоксиор: саҵахар сҭахымызт, сымчқәа зегьы аиааирахь исырхеит

"Ҳақәгылара ласцәаны ихыркәшахеит" — иҳәоит иара.

Игор иазыҟаҵаҩ Беслан Адлеиба агәра ганы дыҟоуп ҳаспортсмен аиааира изыргаз аԥыжәара абзиабара зныԥшуа иҟазшьа шакәу.

Иара иазгәеиҭеит Игори иареи реихьӡарақәа ирызхьамԥшкәа ԥхьаҟагьы иҵегь аҽазыҟаҵарақәа шымҩаԥыргало.

"Игор аԥеиԥши алшареи бзианы имоуп. Урыстәылатәи ҳколлегацәагьы интерес ркит. Иахьазы Игор даара ицхраауеит Аԥсны аспорт азы аҳәынҭеилакы. Урҭ роуп аԥаразоужьрақәа мҩаԥызго" — иҳәеит азыҟаҵаҩ.

Ажәабжьқәа зегьы
0