Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Зыхәԥҳа ахшзауад иазкны: ҳаалыҵқәа рхыԥхьаӡара иацаҳҵарц ҳгәы иҭоуп

© SputnikМадина Зухба
Мадина Зухба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Иаарласны Аҟәатәи ахшзауад ашә аҭыжьра иалагоит, лҳәеит арадио Sputnik Аԥсны астудиаҟны азауад аҭиирҭатә хәҭа аменеџьер аиҳабы Мадина Зыхәԥҳа.
"Ҳазлацәажәаша ҳамоуп": Мадина Зыхәԥҳа ахшзауад аалыҵ аларҵәара ишаҿу иазкны

"Макьана адәқьанқәа зегьы ҳрыздырӡом, аха ҳаалыҵ згәаԥхо ыҟоуп. Уажәы иҭҳажьуа аалыҵқәа рҟынтә аиҳарак иаархәо ахаҷа ауп, ааигәа аҭыжьра ҳалагеит ашәаӡа, ҳгәы иҭоуп ашә аҟаҵара", — лҳәеит Зыхәԥҳа.

Шәазыӡырҩла Sputnik Аԥсны арадио ишиашоу ицо аефир, асааҭ 18:00 рзы.

Ажәабжьқәа зегьы
0