Араду ақыҭан ақәылара ҟалеит

© Sputnik / Илона ХварцкияМилиция
Милиция - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Очамчыра араион Аҩныҵҟатәи аусқәа рыҟәша аҷаԥшьаратә хәҭахьы ԥхынҷкәын 19 рзы аҭел иасны адырра ҟарҵеит ақыҭа ауаҩԥсы иқәлеит ҳәа.

АҞӘА, ԥхынҷкәын 21 –Sputnik. Очамчыра араион ауаҩԥсы иқәлеит. Абри ахҭыс инадҳәаланы ихацыркуп аусҭҵааратә уснагӡатәқәа ҳәа аанацҳауеит Аԥсны Аҩныҵҟатәи аусқәа рминистрра асаит.

"Ацәгьоуцәа изқәылаз рыԥсҭазаарақәа ашәарҭа иҭаргыланы ирымырхит 70 000 мааҭ аԥара. Абри ашьҭахь аҩны аԥшәма иавтомашьынала аҭыԥ ааныжьны ибналеит. Аԥшааратә усурақәа рышьҭахь автомашьына ԥшаан", — ҳәа аҳәоит адырраҭараҟны.

Аопергәыԥ аҭыԥ аҟны русурала еилкаахеит ԥхынҷкәын 19 асааҭ 16:30 ҩыџьа еилкаам ахаҿқәа атапанчақәа кны 1949 шықәса рзы ииз Араду ақыҭа ауаҩԥсы иқәлишиқәлаз.

Ажәабжьқәа зегьы
0