Аӡымҩангага ҿыцқәа рышьҭаҵара иаҿуп

© SputnikПрокладка водопроводных труб в городе
Прокладка водопроводных труб в городе - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Аӡымҩангага ҿыцқәа рышьҭаҵара иаҿуп Аԥсны асоциал-економикатә ҿиаразы Аинвестициатә план аҳәаақәа ирҭагӡаны.

АҞӘА, ажьырныҳәа 29 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аҟәа ақалақь аҟны аӡымҩангага ҿыцқәа рышьҭаҵара иаҿуп, Аԥсны асоциал-економикатә ҿиаразы Аинвестициатә план аҳәаақәа ирҭагӡаны ҳәа Sputnik акорреспондент изеиҭаиҳәеит АУН "Аӡыканал" аҟазауаҩ Важьа Кәыҵниа.

"Ҳара уажәы Араион ҿыц аҟынтәи Аҟәатәи аинтернат аҟынӡа аӡымҩангагақәа рышьҭаҵара ҳаҿуп", — иҳәеит иара.

© SputnikПрокладка водопроводных труб в городе
Прокладка водопроводных труб в городе - Sputnik Аҧсны
1/5
Прокладка водопроводных труб в городе
© SputnikПрокладка водопроводных труб в городе
Прокладка водопроводных труб в городе - Sputnik Аҧсны
2/5
Прокладка водопроводных труб в городе
© SputnikПрокладка водопроводных труб в городе
Прокладка водопроводных труб в городе - Sputnik Аҧсны
3/5
Прокладка водопроводных труб в городе
© SputnikПрокладка водопроводных труб в городе
Прокладка водопроводных труб в городе - Sputnik Аҧсны
4/5
Прокладка водопроводных труб в городе
© SputnikПрокладка водопроводных труб в городе
Прокладка водопроводных труб в городе - Sputnik Аҧсны
5/5
Прокладка водопроводных труб в городе
1/5
Прокладка водопроводных труб в городе
2/5
Прокладка водопроводных труб в городе
3/5
Прокладка водопроводных труб в городе
4/5
Прокладка водопроводных труб в городе
5/5
Прокладка водопроводных труб в городе

Аусурақәа ирылаган мчыбжьык аԥхьа. Абри аамҭала 500 метра инарзынаԥшуа атрубақәа шьҭаҵан. Ишьҭаҵатәны иҟоуп 5 километрак инарзынаԥшуа аӡымҩангагақәа.

"Адгьылқәа ахьымҳәазо аҭыԥқәа рҿы апластикатә трубақәа шьҭаҳҵоит, адгьылқәа ахьыҳәазо аҭыԥқәа рҿы — аихатәы. Апластикатә трубақәа Краснодарнтәи иааҳгоит, аихатәы трубақәа Москвантәи иаҳзаарышьҭуеит", — иҳәеит Важьа Кәыҵниа.

Аинвестициатә программа инақәыршәаны аӡымҩангагақәа хышықәса рыҩныҵҟа ишьҭаҵаны иалгоит.

Аусурақәа анхыркәшахалак ашьҭахь, аҳҭнықалақь аҟны аӡы ԥымкрада иҟалоит, апластикатә трубақәа ракәзар, рхархәара 70 шықәса рҟынӡа артәоит иҳәеит Кәыҵниа.

Ажәабжьқәа зегьы
0