Асанитартә ҳақьым: "Марс" ҳара ҳзы шәарҭа алам

CC0 / / Батончик Mars
Батончик Mars - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ирландиа иҭыжьу аалыҵ аилахәыра "Марс" шьҭахьҟа аргьыжьра агәы ишҭоу азы адырра рылаҵәеит 2018 шықәса ажьырныҳәамза анҵәамҭазы. Адыррақәа ҵаҵӷәны ирыман "Марс" аалыҵ аҟны арҳәарахтә инфекциа ыҟоуп ҳәа иҟаз агәаанагара.

АҞӘА, жәабран 6 – Sputnik. Ашоколад конфеҭқәа "Марс" ҳара ҳзы шәарҭара рылам лҳәеит радио Sputnik аинтервиу азҭаз ареспублика асанитартә ҳақьым хада Лиудмила Скорик.

"Ашоколад ҳара ҳахь иахьынтәаарго Урыстәылантәи ауп. Уаҟа ауп иахьыҭрыжьуа арахь иаанаго аалыҵ. "Марс" ахатәы аалыҵ Аԥсны исымбац. Усеиԥш акрыҟазар, ҳара иаадыруан, дыррак ҳаурын", — лҳәеит Скорик.

Асанитартә ҳақьым илҳәеит Урыстәыла асеиԥш проблемак аҭыԥ аманы иҟазар, Роспотребнадзор ҳаргьы адырра ҳарҭахьазаарын ҳәа.

Афатә аалыҵ ашәарҭадаразы амаҵзура (АПБ), адыррақәа рыла аилахәыра "Марс" иагәҭакуп атауар дырга Galaxy Smooth Milk и Maltesers Fun Size змоу аалыҵ шьҭахьҟа аргьыжьра.

Ажәабжьқәа зегьы
0