Аҵарауаа ишәарҭоу авулкан аадырԥшит

© AP Photo Bullit MarquezЛуна в облаке вулканического пепла вулкана Майон на Филиппинах
Луна в облаке вулканического пепла вулкана Майон на Филиппинах - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҵарауаа ааигәа Иапониа амшын ахьаԥну аҭыԥ аҿы ирыԥшааз авулкан 34 куб/кил. амагма агәыҵакуп.

АҞӘА, жәабран 15 — Sputnik. Ауниверситет Кобе аҵарауаа-геологцәа ааигәа ирыԥшааз авулкан 34 куб/кил. амагма агәыҵакуп ҳәа аанацҳауеит РИА Новости. Аҭҵаарақәа рылкаақәа кьыԥхьуп ажурнал Scientific repots аҟны.

"Аҵарауаа авулкан акратер ҭырҵааит. 7,3 нызқь шықәса раԥхьа иара аԥжәара иахҟьеит Иапониа аладатәи ахәҭаҿы ацивилизациа ақәӡаара. Аҵарауаа иаадырԥшит авулкан 34 куб/кил. амагма шагәыҵаку", — ҳәа аҳәоит анҵамҭаҿы.

Амшын аҵа ҭызҵаауаз аҵарауаа ишьақәдыргылеит акратер акупол иазҳауеит ҳәа. Дара ргәаанагарала уи аԥжәара ҿыц ахылҿиаар ҟалоит. Авулкан аԥжәара иахҟьо амшынцәқәырԥара Китаи, Аладатәии Аҩадатәии Америка рыԥшаҳәақәа рҟынӡа инаӡар алшоит.

Уи адагьы аҳауа иалало аццышә "Авулкантә ӡынра" арҿиар ауеит Иапониа иаҵанакуа аҭыԥқәа рҿы.

Ажәабжьқәа зегьы
0