Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Ҳаџьымба: Аԥсны ажурналистцәа шәџьабаа рацәоуп

© Sputnik / Томас ТхайцукРауль Хаджимба
Рауль Хаджимба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Жәабран 27, 1919 шықәсазы раԥхьаӡа акәны акьыԥхь абеит аԥсуа милаҭҭә газеҭ "Аԥсны". Ари амш ԥхьаӡоуп Аԥсны амассатә-информациатә хархәагақәа русзуҩцәа ирымш ныҳәаны. Атәыла ахада Рауль Ҳаџьымба ажурналистцәа рзанааҭтә ныҳәа рыдыиныҳәалеит.
Ҳаџьымба: ажурналистцәа аибашьраҿгьы аҭынч ԥсҭазаараҿгьы шәџьабаа рацәоуп

"Ажурналистцәа шәзанааҭ ныҳәа шәыдысныҳәалоит, шәусураҿы аихьӡарақәа шәзеиӷьасшьоит. Иахьатәи ҳаиԥылара зызку шәусқәа уаҵәтәи рԥеиԥш аиӷьтәра ауп. Ауаажәлар аиаша рызнагара мариаӡам, уи ануҳәогьы ухы иананырҟьо ыҟоуп, аха иумҳәар адагьы ԥсыхәа ыҟаӡам. Агхақәа шыҟоу ибзиаӡаны иаадыруеит, аҳәынҭқарра уахыки-ҽнаки рыла аргылашьа ҟалом. 25-шықәса ахыҵуеит ҳаиааира амш, иҟаҵоу маҷӡам, абри ажәлар ирбартә-ираҳартә аҟаҵара зылшаз шәара шәоуп. Аԥсны Аџьынџьтәылатәи еибашьра ашықәсқәа раан ахацәа раԥхьа игыланы еибашьуаз ажурналистцәа рџьабаа рацәоуп", —  иҳәеит Атәыла Ахада.

Инарҭбаан ажәабжь шәаԥхьар ҟалоит абра>>

Шәазыӡырҩла арадио Sputnik Аԥсны ишиашоу ицо аефир, асааҭ 18:00 рзы.

Ажәабжьқәа зегьы
0