Адепутат: амшынԥшаҳәа атуризм амаҵ ауазароуп

© Sputnik / Томас ТхайцукПрогноз
Прогноз - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Аԥсны Жәлар Реизара аилатәара мҩаԥысит ахаша, хәажәкыра 21 рзы.

АҞӘА, хәажәкыра 22 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Амшын аԥшаҳәа 500 метра рҟынӡа иахьаҵанакуа атуризм аҿиаразы ахы иархәалатәуп ҳәа азиԥхьаӡоит Апарламент адепутат Асҭамыр Ҭарба.

"Ииашоуп ҳәа иазысыԥхьаӡоит амшын иаԥну адгьылқәа арекреациатә хырхарҭа рымазарц. Атуризм аҿиара аиур алшоны иахьыҟоу аҭыԥқәа рҿы амхурсҭақәеи аҳәырҭақәеи рыҟазаара иашаӡам", — иҳәеит адепутат.

Апарламент аҟны ақыҭанхамҩатә дгьылқәа категориак аҟынтәи аҽа категориак ахь риагара далацәажәо иара иҳәеит Аԥсны атуризм инаваргыланы ақыҭанхамҩагьы аҿиара шхымԥадатәиу.

"Ҳара уаҵәтәи амш ҳазхәыцуазароуп. Еилаҳкаауазароуп ақыҭанхамҩа астратегиатә ҟазшьа аманы ишыҟоу", — иҳәеит Ҭарба.

Асҭамыр Ҭарба ажәалагала ҟаиҵеит Апарламент иааиуа аилатәараҿы иазырхиахарц, ахәаԥшразы ицәыргахарц адгьылқәа ақыҭанхамҩатә категориа ралгара азҵаара апринципқәа рзы ақәҵара апроект.

Адепутатцәа абри ажәалагала иақәшаҳаҭхеит. Азҵаара иахәаԥшхоит Жәлар Реизара ушьҭантәи аилатәараан.

Ажәабжьқәа зегьы
0