Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Ҳашԥҳа ашьапылампыл азы ахәыҷтәы турнир иазкны: акомандақәа даара иӷәӷәан

© SputnikГуранда Хашба
Гуранда Хашба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Шәача ихырқәшан ахәыҷқәа рыбжьара Урыстәылазегьтәи ашьапылампылтә турнир, уи иалахәын Аԥснытәи акомандақәа. Дара иааныркылеит ахԥатәии аԥшьбатәии аҭыԥқәа. Ахәмаррақәа шцоз ртәы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны еиҭалҳәеит Аҟәатәи "Динамо" ахәыҷқәа рҭаацәаратә хеилак ахантәаҩы Гуранда Ҳашԥҳа.

"Ҳазлацәажәаша ҳамоуп": Ҳашԥҳа Шачатәи ашьапылампыл азы ахәыҷтәы турнир иазкны
"Ҳазцыхәмаруаз акомандақәа даара иӷәӷәан. Ҳара ҳкомандаҿы ааҩык ахәыҷқәа ыҟан, дара ҽыԥсахрада ихәмаруан, иааԥсеит. Атурнир ахь Аԥснынтә ицаз рхыԥхьаӡара маҷын аҟнытә, рҽыраԥсахыртә еиԥш аҭагылазаашьа рымамызт, егьырҭ Урыстәылатәи акомандақәа ракәзар, ес-ааминуҭк рыхәмарыҩцәа рыԥсахуан. Алыҵшәагьы уи ауп изыбзоурахаз. Ааҩык ахәыҷқәа рыла ахԥатәии, аԥшьбатәии аҭыԥ ахьаанаҳкылаз уи даара ибзиоуп. Иара атурнир зынӡа иалахәын ҩажәа команда", — лҳәеит Ҳашԥҳа арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Ажәабжьқәа зегьы
0