Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Аџьынџьал: аҳәаа иаԥну араионқәа рхадацәа атәыла ахада иқәҵарала иаҭалатәуп

© Sputnik / Томас ТхайцукРисмаг Аджинджал
Рисмаг Аджинджал - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Иаҭахума аҭыԥантәи анапхгараҭара рнапхгаҩцәа ралхразы азакәан аԥсахра алагалара, абри азы игәаанагара иҳәеит арадио Sputnik Аԥсны аҿы адырраҭара "Коӷониаԥҳа лымҩаду" асас, ауаажәларратә усзуҩы Рисмаг Аџьынџьал.

"Коӷониаԥҳа лымҩаду": Аџьынџьал аҭыԥантәи анапхгараҭара рнахгаҩцәа ралхразы азакәан иазкны
"Алхрақәа ҟаҳҵар бзиоуп, аха араион мамзаргьы ақалақь ахада, дшалаҳхызгьы иамхрагьы алшара ыҟазароуп. Убас ианыҟала алхрақәа иаҳа амч роуеит. Сара срықәшаҳаҭуп аҭыԥантәи анапхгаҩцәа ажәлар иалырхырц, аха аҳәаа иаԥну араионқәа рҿы атәыла ахада иаиҭароуп ҳәа сгәы иаанагоит", — иҳәеит Аџьынџьал.

Ажәабжьқәа зегьы
0