Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Ҳаԥаҭ: ҳтәыла ӡырызго аинформациа маҷуп

© Sputnik / Томас ТхайцукНизам Хапат
Низам Хапат - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Иҟаҵатәузеи аԥсшьаҩцәа Аԥсныҟа радыԥхьаларазы, ҳтәылахь иаауа рхыԥхьаӡара аизырҳаразы, абри атәы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны игәаанагара иҳәеит ауаажәларратә палата алахәыла Низам Ҳаԥаҭ.
"Ҳазлацәажәаша ҳамоуп": Ҳаԥаҭ иааиуа акурортә аамҭа иазкны

"Аӡыргара аганахьала агха дуқәа ҳамоуп. Урыстәыла шаҟа аиқәшаҳаҭра ҳзыбжьаҵо, ҳаизыҟазаашьақәа шаҟа иҳарӷәӷәо  ааҟара, убысҟак анаҩс аԥсшьаҩцәа рхыԥхьаӡарагьы иацлоит. Ҵыԥх аԥсшьаҩцәа маҷызҭгьы, имҩаԥаагахьо аҭҵаарақәа рыла еилкаахахьеит, сынтәа Аԥсныҟа иаараны иҟоу рхыԥхьаӡара еиҳагьы ишмаҷхо. Иҳаргыло асасааирҭақәа рхыԥхьаӡара еизҳауеит, аԥсшьаҩцәа рхыԥхьаӡара маҷхоит. Аԥсны аӡыргараҿы ҳхы иархәароуп асоциалтә ҳақәа, урҭ рыла иалыршахоит ҳтәыла аӡбахә ауаа рырдырра", — ҳәа азгәеиҭеит Ҳаԥаҭ арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Ажәабжьқәа зегьы
0