Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Қецԥҳа: амҳаџьырра ицаны ихынҳәыз лкасы амузеи иаҭоуп

© Sputnik / Томас ТхайцукБелла Кецба
Белла Кецба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсуа ҳәынҭқарратә музеи аетнологиа аҟәша аиҳабы Белла Кецԥҳа Sputnik иазеиҭалҳәеит ахҵәара иақәшәаз ҳажәлар ргәалашәара амш алымҭалазы амузеи ҳамҭас ишаҭаз Ҭырқәтәылаҟа иахгаз, аха зыҩныҟа ахынҳәра зылшаз лкасы.
Қецԥҳа: амҳаџьырра ицаны ихынҳәыз лкасы амузеи иаҭоуп

"Аҭоурых иахӡызаауа занааҭла ирҵаҩу, иахьазы тәанчара иҟоу Заира Ханагуа амузеи иалҭеит аԥҳәыс нап усумҭакәа 37. Урҭ рыбжьара иҟоуп астолқәыршәқәа, ампахьшьқәа, ахчыхҟьақәа. Ҳамҭас иалҭаз амаҭәарқәа рҟынтәи хәба иаҳа азҿлымҳара зуҭаша роуп. Зегь раасҭа иналукаартә иҟоуп шәышықәса еиҳаны изхыҵуа лаб иганахьала ланду Кадихан Барчан ахәыц иалхыу лкасы", — лҳәеит Белла Кецԥҳа.

Ажәабжьқәа зегьы
0