Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Делԥҳа: аҵаҩцәа азанааҭ ҿыцқәа алырхуеит

© SputnikНонна Делба
Нонна Делба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
Yandex newsTelegram
Аԥсны ашколқәа зегьы рҿы игеит аҵыхәтәантәи аҵәҵәабжьы. Аҟәатәи актәи абжьаратә школ аҿы сынтәа рҵара хдыркәшеит 36- ҩык аҵаҩцәа. Урҭ раԥхьаҟа изныло амҩа, насгьы иаарласны иарҭо аԥышәарақәеи ртәы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны еиҭалҳәеит Аҟәатәи актәи абжьаратә школ аиҳабы Нонна Делԥҳа.
"Хра злоу ахҭысқәа": Делԥҳа ашкол аушьҭымҭацәа ирызкны

"Ҳаушьҭымҭацәа уаанӡа аиурист, аекономист уҳәа азанааҭқәа иазҿлымҳаӡҭгьы сынтәа, ҳара ҳзы гәахәароуп ахәыҷқәа азанааҭ ҿыцқәа ахьалырхуа. Аргылара, аихамҩа аганахьала уҳәа еиуеиԥшым раԥхьаҟа рхы ззыркша ҳәа гәҭакыс ирымоу. Ирацәоуп аррамаҵзура иадҳәалоу азанааҭқәа алызхуагьы", — ҳәа азгәалҭеит Делԥҳа арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны

Ажәабжьқәа зегьы
0