Ахараԥсақәа рыбжа ашәара азин ҟалоит

© Sputnik Томас ТхайцукСотрудник ГАИ выписывает штраф
Сотрудник ГАИ выписывает штраф - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аминистрцәа Реилазаара ҿыц актәи аилатәара мҩаԥысит 2018 шықәса лаҵара 31 рзы.

АҞӘА, лаҵара 31 – Sputnik, Бадраҟ Аҩӡба. Аԥшьаша, лаҵара 31 рзы Аминистрцәа Реилазаара ҿыц актәи аилатәара мҩаԥысит. Аминистрцәа Реилазаара еицҿакрыла рыбжьы рҭиит 2017 шықәса ԥхынҷкәын 28 рзы ирыдыркылаз Ақәҵара "Административтә хараԥсақәа рыҿҳәара иахмырԥакәа ршәараан рхышәа-ҵышәа аиҵатәразы" аԥсахрақәа алагалазарц.

"Административтә еилагаразы административтә хараԥсақәа хә-усура мшык ирҭагӡаны ашәараан иара ахышәа-ҵышәа 50% еиҵатәхоит", — иҳәеит Аԥсны аҩнуҵҟатәи аусқәа рминистр Гарри Аршба.

Аԥҟарахь иаҵанакуеит административтә хараԥсақәа зегьы, аҩы ыжәны амашьына аԥсҟы акра ада.

Иара убасгьы арахь иаҵанакуам аныҟәара алахәылацәа аматериалтә ԥхасҭа рызҭаз арныҟәцаҩцәеи атранспорт арныҟәара азин змамыз ахаҿқәеи.

Ажәабжьқәа зегьы
0