Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Валентина Хәырхәмал: асахьаҭыхра схәыҷра аахыс исыцуп

© SputnikВалентина Хурхумал
Валентина Хурхумал - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҟәа иаатраны иҟоу асахьаҭыхыҩ Валентина Хәырхәмал лусумҭақәа рцәыргақәҵа ахҳәаа ҟаҵо арадио Sputnik Аԥсны иалҭаз аинтервиу аҿы иазгәалҭеит, иӡыргахо, жәашықәсатәи лусура алҵшәа шаку.
Валентина Хәырхәмал: асахьаҭыхра схәыҷра аахыс исыцуп

"Аҩбатәи акласс инаркны саԥхьаҟа ссахьаҭыхыҩхандаз ҳәа сазхәыцуан, асахьаҭыхыҩцәа анызбоз рнапқәа срыхәаԥшуан, рнапы иҵнахуаз еснагь аинтерес сыман. Гәыкала исҭахыҵәҟьаны сааҟәымҵӡакәа аус зуан, санхәыҷыз инаркны исыцуп асахьаҭыхра. Зынӡагьы схы иҭамшәыц, иаракәым сыԥсҭазаараҿы занааҭс иалызхыз ҳәа, зегьы ишысҭахызҵәҟьаз иҟалеит", — ҳәа азгәалҭеит Хәырхәмал арадио Sputnik Аԥсны иалҭаз аинтервиу аҿы.

Ажәабжьқәа зегьы
0