Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Шларԥҳа: абызшәа ззымдыруа иажәаҳәа аҽаарҭбаартә еиԥш аҟаҵара алшара ыҟоуп

© Sputnik / Томас ТхайцукШларба Рузанна
Шларба Рузанна - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ирҭиилар аума алимитқәа рыла аҳәаанырцә аҵара зҵарц зҭаху аҿар аԥсуа бызшәазы аԥышәара, абри азы лгәаанагара лҳәеит адырраҭара "Коӷониаԥҳа лымҩаду" аҟны Аҩадатәи Ешыра ашкол адиректор Рузанна Шларԥҳа.
"Коӷониаԥҳа лымҩаду": Шларԥҳа иаԥсыуам ашколқәа рҿы аԥсуа бызшәа дырҵара иазкны

"Ҳара ҳашкол аҿы аҩбатәи акласс инаркны иалагалоуп аԥсуа бызшәа, ацәажәаратә аурокқәа рыла, нас актәи аҩбатәи аетап ҳәа еихшаны. Жәашықәса аԥсуа бызшәа зҵаз, ԥсышәала дхәыцыртә еиԥш, иажәаҳәа аҽарҭбаартә еиԥш аҟаҵара аҭагылазаашьа ыҟоуп, иаҭаху ашәҟәқәа рыла ҳаиқәшәоуп", — ҳәа азгәалҭеит Шларԥҳа арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны.

Ажәабжьқәа зегьы
0