Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Арсҭаа Ауадҳара аԥсшьара иазкны: ашьхараҟны ирацәоуп ауаҩы ихы ззыикша

© Фото : из личного архиваАстан Аристава
Астан Аристава - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Риҵатәи амилаҭтә парк аҟны Ауадҳара аԥсшьаратә комплекс иахылаԥшуа Асҭан Арсҭаа Sputnik аефир аҟны еиҭеиҳәеит ауаҩы ус баша ԥсшьара адагьы, иибаша шмаҷым.
Арсҭаа Ауадҳара аԥсшьара иазкны: ирацәоуп ауаҩы ихы ззыикшагьы

"Есышықәса 60-80 ҭаацәа рҟынӡа мчыбжьык- жәамш ҳәа арахь иаауеит. Агаҿаҿы доусы рхатә усқәа ирҿуп, ишырҭаху еиԥш рыԥсы рызшьом, ара ашьхаҿы, дҭышәынтәалоит. Ирацәоуп аҭыԥқәа ауаҩы дызҭаарц алшо. Аԥсыӡкра абзиабаҩцәа рзы иҟоуп аӡиасқәа аԥсыӡқәа ахьҭоу, имаҷым амҩахәасҭақәагьы ныҟәара дцар ахьалшо, инеиԥынкыланы хәымш –фымш дахьцаша аҭыԥқәа, иибаша ыҟоуп", — азгәеиҭеит Арсҭаа арадио Sputnik Аԥсны иаиҭаз аинтервиу аҿы.

Ажәабжьқәа зегьы
0