Хорватиатәи акоманда алахәылацәа рыԥхьахә агәыҳалалра иаздырхеит

© Sputnik / Виталий БелоусовСборная Хорватии по футболу
Сборная Хорватии по футболу - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Хорватиатәи ашьапылампыл азы еизго акоманда азыҟаҵаҩ Златко Далич аҳәамҭа ҟаиҵеит ашьапылампыласыҩцәа ачемпионат аҟны иранашьахаз аԥхьахә ԥарақәа ахәыҷқәа аԥхынтәи рыԥсшьара иаздырхоит ҳәа.

АҞӘА, ԥхынгәы 19 — Sputnik. Хорватиатәи ашьапылампыл азы еизго акоманда азыҟаҵаҩ Златко Далич аҳәамҭа ҟаиҵеит ашьапылампыласыҩцәа ачемпионат аҟны иранашьахаз аԥхьахә ԥарақәа гәазыҟаҵарак аҳасаб ала ахәыҷқәа аԥхынтәи рыԥсшьара иаздырхоит ҳәа. Абри атәы аанацҳауеит Sputnik Южная Осетия.

Златко Далич иажәақәа рыла аспортсменцәа рԥарақәа афонд ҷыдахь инарышьҭуеит. Уи афонд амшын зымбац ахәыҷқәа аԥхынтәи рыԥсшьара еиҿнакаауеит.

"Хорватиа ауааԥсыра рыбзазара аиӷьтәра ҳҭахуп. Иаҳҭахуп ахәыҷқәа аамҭақәак ракәзаргьы рыԥсшьарамшқәа гәырӷьахәха ирхыргарц. Ҳара абри ауп иҳалшо", — ҳәа иҩуеит Далич асоциалтә ҳа Facebook аҿы.

Хорватиа еизгоу акоманда раԥхьаӡа акәны ашьапылампыл азы адунеи ачемпионат афинал аҟынӡа инаӡеит. Афиналтә хәмарраҿ 4:2 ҳәа иаҵахеит.

Ашьапылампыл азы адунеи ачемпионат мҩаԥысуан Урыстәыла ақалақьқәа 11 рҟны.

Ажәабжьқәа зегьы
0