Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Ашәба: аԥҳәыс лымҩахҟьаразы ахьымӡӷ зду лҭаацәа роуп

© Sputnik / Томас ТхайцукАрда Ашуба
Арда Ашуба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ажәытә аԥсуа традицициақәа рҿы имҩахҟьаз аԥҳәыс хьырхәрас илымаз, илықәырҵозма уи ашьра аҭаацәаратә традициақәа реилагаразы, абри атәы арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны еиҭеиҳәоит адырраҭара "Коӷониаԥҳа лымҩаду" асас, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт адиректор, аетнолог Арда Ашәба.

Коӷониаԥҳа лымҩаду: Ашәба ахалахьырхәра иазкны
"Згәы мшуа аӡәгьы дыҟаӡам. Ахьӡи-ахьымӡӷи рзоуп ауаҩы адәы дзықәу. Иага хшара рацәа лыхшазаргьы, ахьымӡӷ зду лҭаацәара роуп. Убри аҟнытә лара еснагь аҩны дааганы илабжьоит: "абааԥс банхәа, бабхәа…" Абри ааӡара ҵыхәаԥҵәара амамызт. Иага ддухаргьы, лышьҭраҿы иҟоу аиҳабацәа дырзыӡырҩуан. Аҭацеи анхәеи шьҭыибахуан, аҭаца акы лзымдыруазар, ланхәа иллырҵон ахымҩаԥгашьа. Анхәеи атацеи еицны агәылара инеиуазаргьы, анхәа аҭаца дныжьны дгьыжьуамызт. Илылымшозаргьы убра дыԥшын, избанзар уи ихадаз усын. Сҭаца ахьымӡӷ лоур, сҭаацәа зегьы ироуеит ҳәа. Аԥҳәыс илықәымчуа, илықәыӡбо, лыԥсҭазаара далырхыртә еиԥш, убри аҩыза ианҭадыргылалак, уи аԥҳәыс лымацара лакәӡам узқәыӡбаз, аԥҳәыс илхылҵыз дахьнанагаз аҩнаҭаҿы, убырҭ зегьы рыбӷа ԥуҵәеит ҳәа ауп иаанаго. Аха зҿы иҭыҵда аԥҳәыс дыкнаҳан дышьтәуп ҳәа, мамзаргьы аԥҳәыс аӡы даҭатәуп ҳәа?" — азгәеиҭеит Ашәба.

Ажәабжьқәа зегьы
0