Ердоган БРИКС алидерцәа Ҭырқәтәыла алианс иаларҵарц аҳәара ҟаиҵеит

© REUTERS / Yasin Bulbul/Presidential PalaceПрезидент Турции Тайип Эрдоган, фото из архива
Президент Турции Тайип Эрдоган, фото из архива - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
БРИКС асаммит мҩаԥысуан ԥхынгәы 26 - 27 рзы Иоханнесбург. Аиԥылараҿы атәыла-лахәылацәа рлидерцәа рнапы аҵарҩит аиҿкаара жәашықәсатәи аусура аихшьаалақәа рзы Иоханнесбургтәи адекларациа.

АҞӘА, ԥхынгәы 30— Sputnik. Ҭырқәтәыла Ахада Реџьеп Таип Ердоган БРИКС алидерцәа Ҭырқәтәыла алианс иаларҵарц аҳәара ҟаиҵеит ҳәа аанацҳауеит РИА Новости агазеҭ Hurriyet Daily News адыррақәа ҵаҵӷәыс иганы.

Ҭырқәтәыла Ахада иазгәеиҭеит итәылеи БРИКС атәылақәеи аекономикеи, аинвистициақәеи, анаука-техникатә усурақәеи русхк аҟны усеицура алҵшәа аиуаны ишибо.

Уаанӡа Урыстәыла Ахада Владимир Путин иҳәахьан БРИКС аизырҳара макьаназ ишазыԥхьагәаҭам, аха иара убри аан уи аӡәгьы мап шацәимкуа.

БРИКС асаммит мҩаԥысуан ԥхынгәы 26 — 27 рзы Иоханнесбург.

Аиԥылараҿы атәыла-лахәылацәа рлидерцәа рнапы аҵарҩит аиҿкаара жәашықәсатәи аусура аихшьаалақәа рзы Иоханнесбургтәи адекларациа.

Ажәабжьқәа зегьы
0