Аҵарауаа акосмoс иатәу аминерал аадырԥшит

© Fotolia / AND IncАстероид на фоне Земли
Астероид на фоне Земли - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Ҩышықәса раԥхьа Сибра, аиланхарҭа Уакит аҟны ахьыԥшааҩцәа ирымԥыхьашәеит икаҳаз аметеорит.

АҞӘА, нанҳәа 10— Sputnik. Аҵарауаа ишьақәдыргылеит аметеорит 98% аиха ишалху, 2% иаанхаз акосмос аҿы зҽеиҿызкаауа аминералқәа ирылхуп. Абри атәы аҩуеит апортал Naked Science.

Аминерал уакитит ахьӡырҵеит, иахьырбаз аҭыԥ иахаршаланы.

"Уакитит макьаназ иҭҵаатәуп еиҳа инарҵауланы", — иҳәеит агеолог, аминералог Виктор Шарыгин.

Уакитит аӷәӷәарала абырлаш еиԥшуп. Аҵарауаа русурақәа ирыцырҵоит.

Ажәабжьқәа зегьы
0