Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Ахба: аԥсшьаҩцәа ирызнагалатәуп Аԥсны азы аинформациа

© Sputnik / Томас ТхайцукАстамур Ахба
Астамур Ахба - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аԥсны зыԥсы зшьарц зҭахыз аԥсшьаҩцәа Аԥсны ишрыдыркылаз атәы, анаҩс ус еиԥш еиҭа ауадаҩрақәа цәырымҵырцаз иҟаҵатәу атәыи арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны еиҭеиҳәеит акурорти атуризми рзы аминистр ихаҭыԥуаҩ Асҭамыр Ахба.

"Ҳазлацәажәаша ҳамоуп": Ахба аинтернет аҿы иуԥылар зылшо амцҳәаҩцәа ирызкны
"Аԥсшьаҩцәа ирымазароуп аинформациа. Аԥсны аус зуа аԥсшьарҭа ҩнқәа ирызкны, шаҟа аинформациа ҳазнаго аҟара, убысҟак ҳхы ҳахьчоит аинтернет аҿы иҟоу амцҳәаҩцәа рҟнытә. Дара аԥсшьарҭа ҩнқәа ракәзар, рсаит хылаԥшра арҭалароуп, знык аусура иалагазар, енсгаь уи аусушьа иацклаԥшлароуп. Асаитқәа гәыгәҭыжьны иаанхар, даҽаӡәы ихы иаирхәар алшоит. Уи аганахьала аус утәуп", — ҳәа азгәеиҭеит Ахба.

Ажәабжьқәа зегьы
0