Ахаҵа иӷьычразы аусҭҵаара хацыркуп

© Sputnik / Томас ТхайцукГенеральная прокуратура республики Абхазия
Генеральная прокуратура республики Абхазия - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҟәа араион Аҩныҵҟатәи аусқәа русбарҭа анапы ианҵоуп 1943 шықәса рзы ииз ахаҵа иӷьычра иадҳәалоу ауаа рышьақәыргылареи раанкылареи.

АҞӘА, цәыбрра 1 – Sputnik. Аҟәа араион Аҩныҵҟатәи аусқәа русбарҭа анапы ианҵоуп 1943 шықәса рзы ииз ахаҵа, Геннади Санаиа, иӷьычра иадҳәалоу ауаа рышьақәыргылареи раанкылареи ҳәа аанацҳауеит Апрокуратура хада асаит.

Санаиа иитәу автомашьына рбеит Аладатәи Ешыра. Амашьына гәаҭоуп.

"Уажәазы иҟалаз шыҟалаз шьақәзыргылаша рыҭҵаара ҳаҿуп. Ауаҩԥсы дызхьычыз рышьақәыргыларазы ахархәара раҳҭоит акамерақәа", — ҳәа аҳәоит Апрокуратура хада асаит адырраҭараҿы.

Аусҭҵаара мҩаԥысуеит Апрокурор хада ихылаԥшрала.

Ажәабжьқәа зегьы
0