Аҵарашықәс ҿыц иалагеит ареспублика ашколқәа 156 рҟны

© Sputnik / Томас ТхайцукДень знаний в 2-ой средней школе
День знаний в 2-ой средней школе - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аҵарашықәс ҿыц иалагеит асабша, цәыббра 1 азы. Сынтәа раԥхьатәи аҵәҵәабжьы 2500-ҩык ахәыҷқәа рзы.

АҞӘА, цәыббра 1 – Sputnik, Асмаҭ Ҵәыџьба. Аҟәатәи ашьхаруаа рышкол №10 аҿы имҩаԥысит Адыррақәа рымш иазку агәырӷьаратә цәаҳәа.

Ашкол ашә уахьынхыҵуа еилагылан аныҳәа афырхацәа хадацәа – актәи аклассаа. Урҭ рнапқәа кны ирывагылан рҭаацәа. Реиҳа згәы хыҭхыҭуазгьы здырхуада?

"Сара ашкол сгәаԥхеит. Арҵаҩы дыбзиоуп. Сазыԥшын апарта сахатәаны аҵара санбалаго ҳәа. Аҵара сыцызҵо рдырра сҭахын", — ҳәа еиҭалҳәоит актәи акласс аҵаҩы Иасения.

Сынтәа ажәабатәи ашкол иоунашьҭраны иҟоуп аклассқәа ԥшьба. Урҭ рҟынтәи иреиӷьқәоу Аԥсны абираҟ иаҵагыланы ицәырыргеит. Иаҳәон атәыла ахьыӡрашәа.

"Цәыббра акы еснагь угәы хыҭхыҭуеит, актәи аклассаа инадыркны аушьҭымҭацәа рҟынӡа. Ҳара сынтәа заҵәык ауп ара аҵара анаҳҵо. Ҳәарада аҵара ацҵара сыгәҭакуп. Исықәҿиап ҳәа сгәыӷуеит", — лҳәоит 11 акласс аҵаҩы, Ника Шамба.

Аныҳәатә цәаҳәа хыркәшаны раԥхьа ашкол ахь инеиз рыкласс уадақәа ирыҩнаргалоит. Аиҵбыратә классқәа рырҵаҩы Мадины Амҷба лажәақәа рыла ашкол аҿы акраамҭа аус шылуагьы актәи аклассаа рыдкылара ацәанырра ҷыдақәа ацуп.

"Сынтәа 25-ҩык ахәыҷқәа сзааргеит. Сара ибзианы дысгәалашәоит раԥхьатәи сырҵаҩы, уи ашкол аҿы дшысԥылаз. Исҭахуп сҵаҩцәагьы аԥхьатәи рырҵаҩы дҳалалӡа дыргәалашәаларц", — лҳәоит лара.

Аҩбатәи акласс арҵаҩы Линда Мебониа лакәзар, уаанӡа ари акласс анапхгара азҭоз арҵаҩы длыԥсахуеит. Лҵаҩцәеи лареи макьана изеибадыруам.

"Сгәы ҭагыломызт. Акраамҭа ҳаиқәшәара сҽазыҟасҵон. Ахәыҷқәа рырҵаҩы илышьцылахьан, сара дара рзы сҿыцуп, аха зегь маншәалан имҩаԥысит. Ибзианы срыдыркылеит. Бзиа сырбап ҳәа сгәыӷуеит", — лҳәоит лара.

Актәи амш еибадырра мшын. Ахәыҷқәа рыҩныҟақәа иоурышьҭит рацәак адыррақәа реидара иаҵамҵакәа.

Ажәабжьқәа зегьы
0