Микрофон  - Sputnik Аҧсны
Арадио

Кәыҵниаԥҳа анаплакы "Асыӡбал" аусура иазкны: амармалташьтә пты иахҟьаны абҳәаса маҷхеит

© Sputnik Камила Квициния
Камила Квициния - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Анаплакы "Асыӡбал" аиҳабы, анаплакыҩцәа ҿарацәа рассоциациа ахантәаҩы Камила Кәыҵниаԥҳа арадио Sputnik Аԥсны аефир аҟны иазгәалҭеит амармалташьтә пты аԥырхага шырнаҭаз атәы.
Ҳазлацәажәаша ҳамоуп: Кәыҵниаԥҳа анаплакы "Асыӡбал" аусура иазкны

"Иҟаҳҵо асыӡбал иалаӡам ахимиа, аҩны, ԥсыуала ишыҟаҳҵо еиԥш иҟаҳҵоит. Х-кыкны ииҭҳажьуеит: абҳәаса аиаҵәа, аҟаԥшь, насгьы сынтә ҿыц ҳалагеит апатырџьан иалхны. Асыӡбал злаҳхуа аалыҵ Аԥсны ахы-аҵыхәа аҟынтә издыруа зегьы иаҳзааргоит, иааҳхәоит, акьыла 20 мааҭ ҳәа. Асыӡбал злыҵуа абҳәаса ҳкқәа зегьы ҳадаҳкылоит еилых ҟамҵакәа. Сынтәа амармалташьтә пты даара ԥырхага ҳнаҭеит, абҳәаса ҟалаанӡа икаԥсаз рацәоуп. Ҵыԥх ихаҳәҩаз аҟара сынтәагьы иҟаҳҵеит. Исҭахын еиҳа ирацәаны аркра, аха абҳәаса ҳмоуӡеит", — ҳәа азгәалҭеит Кәыҵниаԥҳа.

Ажәабжьқәа зегьы
0