Аԥсны ҭагалан аԥсшьара ахәԥса еиҵатәуп

© Sputnik / Томас ТхайцукБотанический сад
Ботанический сад - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Урыстәыла атуроператорцәа Рассоциациа адыррақәа рыла аԥснытәи акурортқәа рахь аара зҭаху рхыԥхьаӡара 20% иацлеит.

АҞӘА, цәыббра 19 – Sputnik. Аԥсны ҭагалан аԥсшьара ахәԥса еиҵатәуп 30% рҟынӡа аԥхынтәи ахәқәа ирыдукылозар. Хынтә акрыфарачара зцу мчыбжьыктәи аԥсшьара ҩыџьа рзыҳәан 16 000 мааҭ иаԥсахеит ҳәа адырра ҟанаҵеит Урыстәыла атуроператорцәа Рассоциациа.

Ахәԥсақәа рылаҟәра иалнаршеит арахь аара зҭаху рхыԥхьаӡара аизҳара. Уи адагьы анырра ҟанаҵеит егьырҭ ахырхарҭақәа рҟны аԥсшьараҩнқәа рыҭәра.

"Ҭагалантәи аамҭазы Шәачеи Ҟрыми рыԥсшьарҭаҩнқәа ҭәуп. Атуристцәагьы Аԥсныҟа рхы дырхеит. Уи адагьы цәыббра-жьҭаара амзақәа рзы аԥсшьара ахәԥса еиҳа илаҟәуп нанҳәамзаз аасҭа", — лҳәеит атуроператор ICS Travel Group PR-директор Анна Филатовскаиа.

Аԥснытәи аотелиерцәа ракәзар абри аамҭазы еиуеиԥшым акциақәа рыдыргалоит атуристцәа.

"Аԥснытәи аотилиерцәа уаанӡатәи асезонқәа рԥышәа азыԥхьагәаҭаны рыхәқәа еиҿыркаауа иалагеит. Уи иаразнакы хра аманы ахы аанарԥшит", — иҳәеит атуроператор "Интурист" ахаҭарнак Сергеи Толчин.

Урыстәыла атуроператорцәа Рассоциациа адыррақәа рыла аԥснытәи акурортқәа ирылыркаауеит Гагреи Пицундеи.

Ажәабжьқәа зегьы
0