НАСА Адгьыл еиԥшу апланетақәа ҩба аԥшааит

CC0 / / Космос
Космос - Sputnik Аҧсны
Анапаҵаҩра
НовостиTelegram
Аппарат TESS мамзаргьы "апланетақәа рышьҭашәарыцаҩ" ҳәа НАСА аҿы изышьҭо Амратә система анҭыҵ апланетақәа рыԥшаараҿ иҿыцу шьаҿоуп.

АҞӘА, цәыббра 21– Sputnik. НАСА Адгьыл еиԥшу апланетақәа Амратә система аҳәаанҭыҵ рыԥшаара иаҿу аҵыхәтәантәи аҩымш рыла азхьаԥшра иаԥсоуп ҳәа иршьаз апланетақәа ҩба аԥшааит. Абри атәы аанацҳауеит РИА Новости аканал Twitter адыррақәа ҵаҵӷәны иганы, "Аҩбатәи апланета ԥшаауп! Адгьыл аасҭа инеиҳауп. Аеҵәа маҷ LHS 3844 иахыкәшоит ес-11 сааҭ" ҳәа аҳәоит адырраҭараҿы.

Актәи апланета шырыԥшааз азы аинформациа ҟаҵан цәыббра 19 рзы. Уи апланета аеҵәа "Пи Столовая гора" иахыкәшоит. Адгьыл аҟынтәи 60 лашарашықәса рҟынӡа бжьоуп. НАСА адыррақәа рыла апланета акапани арадиуси агәрагара руеит иара ажәпара аӡы ажәпара ишашьашәалоу. Уи иалшоит апланетаҿ аӡи агази ыҟазар ҟалоит ҳәа агәаанагара ашьақәыргылара.

"Апланетақәа рышьҭашәарыцаҩ " 2018 шықәса мшаԥымзазы акосмос иазышьҭын. TESS иҭнаҵаараны иҟоуп Амра ааигәа-сигәа иҟоу аеҵәақәа 200 000 рҟынӡа. Аппарат иаанашьҭуа адыррақәа ԥхьаҟатәи аҭҵаарақәа рзы иҵаҵӷәы бзиахоит.

Ҩышықәса рыҩныҵҟа аппарат акосмостә ҵакыра ҭнахлоит. Аппарат азонд ес-13 мшы ихаҵәилоит акәша-мыкәша аҭҵааразы. Адыррақәа Адгьыл ахь иаанашьҭлоит иара еиҳа ианазааигәахо аамҭақәа раан.

Азонд егьырҭ апланетақәа рҿы аԥсҭазаара аҟазаареи аҟамзаареи шамԥшаауагьы еизнаго адыррақәа аԥсҭазаара ыҟазар ахьалшо апланетақәа рзы инарҭбаау адыррақәа еиднакылоит.

НАСА аҟны ишырҳәо ала TESS ажәҩан зегьы аҭҵаара алшоит. Иара амчхара 350 –нтә еиҳауп акосмостә телескоп "Кеплер" аасҭа. Аппарат аԥҵара иалахәын адунеи зегь аҟынтәи жәаба инареиҳаны аҭҵаарадырратә центрқәа.

Ажәабжьқәа зегьы
0